گیاهان و عرقیجات دارویی فقط محاسن ندارد 

بلکه بعضی ازگیاهان دارویی برای بعضی مزاجها مضر و بیماری زا و حتی برای بانوان باردار سقط کننده جنین هستند 

پس هرکس متناسب با 

مزاج بلغمی یعنی سرد و تر + یا مزاج سوداوی یعنی سرد و خشک + یا مزاج صفراوی یعنی گرم و خشک + یا مزاج دموی یعنی گرم و تر و هم چنین خلط غالب محیط و شخص ( یعنی وضعیت فعلی بدنش و بیماریش و فصل و آب و هوا و... ) مصرف کند .