🇮🇷🌷ازاستاد بابایی درهمدان 

غذا برای کهیر :

اصلاح کبد ،

 برطرف شدن یبوست ،

آش جو با کوجه سبز هفته ای ٢ مرتبه در فصل بهار