نوشیدنیهای خنک در فصل بهار برای کاهش حرارت بدن : 

اسفرزه،

عرقیات بید مشک و شاه تره به صورت مخلوط ،

غذاهای کیاهی غیر از گوشت در این فصل مانند خوراک لوبیا سبز و لوبیا پلو سبز

از استاد بابایی در همدان