🌷🇮🇷 خوردن دم کرده ی اسطخودوس و سنبل الطیف خیلی رقیق برای ارامش بسیار عالی است

از استاد بابایی درهمدان