سوال : سوزش ادرار

نکته های مهم دقت شود هر نسخه رو باید برای مشکل موجود انجام داد از خود برای کسی نسخه ندهیم حتما با آگاهی باشد  متشکرم

سوزش‏ ادرار

 این بیمارى در تعقیب عفونت‏هاى مجارى تناسلى و در تعقیب خوردن داروهاى محرک و گرم به وجود مى‏آید و با لعاب به‏دانه و لعاب اسپرزه، شیره تخم خرفه، تخم کاهو، شربت بنفشه، ماء الشعیر و شیره چهارتخمه تسکین مى‏یابد. خوردن آب انار با شیره چهار تخمه، مغز بادام مقشر، کتیرا، نشاسته، عصاره شیرین‏بیان، گل ارمنى به مقدار مساوى براى درمان این بیمارى مفید است

  🇮🇷بایستى از مجامعت و از غذاهاى شور، محرک ترش و خیلى شیرین بپرهیزند.

شربت بنفشه، کاکنج، اذخرگل، ریشه ایرسا و لاله سرنگون مفید و مؤثر است

گیاهان  ورم مثانه را مى‏توان در اینجا مورد مصرف قرار داد.

استاد مهربانی