افراد مشکوک به سکته خفیف مغزی معمولا " صورت شان دارای فلج بلر میگردد توصیه میشود گیاه عاقرقرحا را پودر کرده و در روغن بادام تلخ و یا سیاهدانه مخلوط کرده و روزانه تا یک به صورت به روش آرام مالیده شود .