خواص روغن بنفشه:

پس از عطسه‏هاى پیاپى روغن بنفشه نیاز است. مخاط بینى در اثر عطسه زیاد نیاز به آرامش پیدا مى‏کند که تأمین‏کننده این آرامش همین روغن بنفشه است. روغن بادام شیرین براى ترکیب با بنفشه بکار مى‏رود و روغن بادام تلخ در این مورد کاربردى ندارد.

 روغن بنفشه از بین برنده عفونت‏هاى بینى است و اخلاط جمجمه را هم پاک مى‏کند. بهترین پیشگیرى‏کننده از تمامى بیمارى‏هاى مغزى و بیمارى‏هاى نزله‏اى بکار بردن روغن بنفشه است.

 امام صادق علیه السلام فرمود: « روغن بنفشه، آقاى روغنها است.»

صالح بن عقیده از پدرش نقل مى‏کند که: مقدارى غلّه به امام هدیه کردم. آن شخص که غله‏ها را برده بود، دچار صرع شد (غش و سر درد خیلى شدید) و مخش عیب برداشت، به شدّت احساس درد مى‏کرد.

او مدینه رفت و به امام علیه السلام خبر داد، امام فرمود: «آیاروغن بنفشه به او ندادید؟» پس بنفشه (روغن بنفشه) داخل بینى او ریختند و خوب شد.

بعد امام فرمود: «اى عقبه! روغن بنفشه در تابستان، سرد و در زمستان، گرم است. براى شیعیان نرم است اگر مردم فایده و قدر روغن بنفشه را مى‏دانستند، یک اوقیه (واحد و زنى) بنفشه را یک دینار مى‏خریدند.»

امام صادق علیه السلام فرمود: «از طرف شما در نزد ما چیزى محبوب‏تر از روغن بنفشه نیست.» 

امام صادق علیه السلام فرمود: «مثل روغن بنفشه در میان روغن‏ها، همانند مثل ما اهل بیت است در میان مردم.»

امام صادق علیه السلام فرمود: «فضیلت روغن بنفشه بر دیگر روغن‏ها، همچون فضیلت اسلام بر تمام ادیان است، چه روغن نیکویى است، بنفشه؛ چون درد را از سر و چشمه‏هاى آن مى‏برد، پس با آن، محل درد را روغن بنفشه بمالید.»

امام صادق علیه السلام فرمود: «امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است: «در خود روغن بنفشه بریزید که رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم فرمود: «اگر مردم قدر بنفشه را مى‏دانستند آن را پشت سر هم مى‏خوردند و چیزى از آن نمى‏گذاشتند.»

امام صادق علیه السلام فرمود: «روغن بنفشه، مغز را نیرو مى‏بخشد.» 

امام صادق علیه السلام فرمود: «مثل بنفشه در میان روغن‏ها، همانند مثل شیعیان ما است در میان مردم.»

امام صادق علیه السلام فرمود: امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است: «داغى تب را به وسیله روغن بنفشه برطرف کنید.»

 گردآوری و تنظیم:گروه بوعلی باب سلامتی

منابع:مجموعه پیک شفا

آئین تندرستی (دهسرخی)

طب جامع امام صادق علیه السلام‏