تخم مرغ ماشینی با کبد چرب و غلظت خون ناسازگاری شدید دارد واگر کیسه صفرا لجن گرفته باشد (در سونوگرافی کامل شکم مشخص میشود)برای مدتی تخم مرغ را رها کرده و روزاته یکساعت پیاده روی انجام شود تا لجنی که آماده سنگ شدن در کیسه صفرااست در قالب عرق تند بدبو خارج شود//اگرمشتاق تخم مرغ خوردن هستی هفته ای یکبار به روش عسلی و از نوع محلی آن نوش جان کنید.