امام صادق علیه السّلام فرمودند:

شُربُ الماءِ مِن قِیامٍ بِالنَّهارِ یُمرِئُ الطَّعامَ ، وشُربُ الماءِ مِن قِیامٍ بِاللَّیلِ ، یورِثُ الماءَ الأَصفَرَ .

ایستاده آشامیدن آب در روز ، غذا را گوارا مى سازد و ایستاده آشامیدن آب در شب ، زرداب مى آورد .

بحار الأنوار ، جلد 66 ، صفحه 471 ، حدیث 49 دانش نامه احادیث پزشکی: 2 / 144

تغذیه و آداب آن