🇮🇷استفاده از قلم های گوسفند و شتر تا سن ۶۰ سالگی در شرایط عادی بدن و ورزشهای آرام مثل پیاده روی برای بدن ضروریست حداقل از روغنهای نباتی و مایع ( من میگویم گریس اروپا برای انسانها) بهتر است و رحم و تخمدان ضعیف بشدت به گوشت شتر بستگی دارد و ازطرفی بدن و مفاصل بدن نیاز به چربی طبیعت دارد