پاسخ نحوه کشتن شپش سر

یک قاشق حنا با یک قاشق پودر صبر زرد مخلوط کن و روزی یکبار تا سه روز به سر بمال فقط به داخل چشم نرود ده دقیقه نگه دار و شتشود بدهید بسیار مجرب و نتیجه بخش است

۲- روغن بادام تلخ اصل به موها مالیده شود و بعد از نیم ساعت شتشو شود

3- مالیدن سر با سرکه سیب خانگی به مدت نیم ساعت