سوال : کاسنی چه نوع سبزی هست 

جواب

پیامبر ص :سبزی کاسنی مهتر همه سبزی ها میباشد

امام صادق ع :برتوباد کاسنی خوردن که آب اسپرم (منی )را افزون میکند و دارای مزاج گرم و ملین است و پسر زاییدن را بیشتر میکند 

امام صادق ع هرکس دوست داردآب منی او و فرزندانش زیاد شود برخوردن کاسنی مداومت کند.

امام رضاع : سبزی کاسنی درمان هزار درد است و هیچ دردی در انسان نیست مگر اینکه کاسنی آن رادرهم می کوبد 

منابع کتاب دانشنامه اجادیث پزشکی در اسلام آبت الله ری شهری ص ۶۲۶ و ۶۲۵