برای لاغر کردن موضعی چه بایدکرد

جهت لاغری موضعی ماساژ صبخ و شب با روغن دارچین یا روغن زیره انجام شود

بادکش محل چاقی یک شب در میان با کمک دستگاه بادکش دستی یا بادکش گرم