🇮🇷سبزی شنبلیله شناسی و خاصیت و مضرات آن 

با طبیعت گرم و خشک مفید حال سردمزاجها.

 شنبلیله ملین طبع، محلل غذا، بازکننده حیض، مقوى ریه و نعوظ آور می باشد.

 خوردن پخته شنبلیله مسهلى معتدل بوده، امعاء و احشاء را پاک و مواد حبس شده مانده در سینه را رفع می کند.

 شنبلیله مفید خلط و درد سینه و سرفه خشک است، و خلط سینه را پخته اخراج می کند.

 خوردن شنبلیله آب پز بواسیر و درد و ورم باطنى او را رفع می کند.

 پخته شنبلیله و تمرهندى و انجیر و مویز که آب آنرا با عسل بقوام آورده با آب جوشانده ى پرسیاوش بخورند جهت درد سینه مزمن و زخم آن و تنگ نفس علاج می باشد.

 نشستن در آب جوشانده شنبلیله تسهیل امر ولادت و اسقاط جنین و تنقیه رحم از کثافات می کند.

 ضماد پخته شنبلیله ورمهاى ظاهرى و باطنى را نرم و ورم طحال را فرو می نشاند، بستن آن بر سر مانع ریختن موى سر و گذاشتنش بر ناخن کج شده سبب بهبود و سلامت ناخن می گردد.

 استفاده پخته شنبلیله به صورت واژینال یا به شکل ضماد جهت ورم رحم مفید است.

 گذاشتن ضماد پخته شنبلیله بر ترک پوستی که از سرما باشد آنرا بهبود داده به هم می آورد.

 گذاشتن ضماد شنبلیله بر سوختگى از آتش باعث سلامت آن شده، همچنین جوشهاى زرد آبدار و جوش و بثور زگیل مانند و لک و پیس و بدرنگى و آثار مانده در پوست را پاک می کند.

 اماله آب جوشانده آن دل پیچه و ناراحتى معده را که از بلغم و سردى و رطوبت عارض شده باشد رفع می کند.

 چکاندن چند قطره از آب آن در گوش رفع چرک و درد و ناراحتى آن مى کند.

 مالیدن آب شنبلیله چه پخته و چه نپخته باعث خوبى رنگ رخسار شده پوست صورت و بدن را لطیف و نرم ساخته به جلا می آورد.

 چون آب شنبلیله را با گلاب مخلوط کرده در چشم چکانند منع آب ریزش چشم و خارش و جوش پلک و سرخى و خون رنگى و ورم آن می کند.

 گذاشتن خمیر کوبیده شنبلیله با بوره بر محل طحال (پهلوى چپ زیر دنده ها) رفع ورم طحال و با انجیر کوبیده بر دمل باعث باز شدن سر دمل می شود.

 گذاشتن کوبیده شنبلیله تازه یا خشک آن با سرکه و روغن بادام و آرد جو بر روى ورم سبب تحلیل ورم گرم و با عسل سبب تحلیل ورم سرد می شود.

 مداومت در خوردن شنبلیله با خشخاش و بادام و آرد گندم و شکر و عسل که معجون کرده باشند باعث فربهى بدن و تولید خون است و در اصلاح کلیه بغایت مؤثر می باشد.

 ضماد پخته او جهت درد کمر و جگر و مثانه اى که از سردى بدرد آمده باشد، بر زهار جهت باز شدن بول بسته و رفع قطره قطره آمدن آن، بر بالاى رحم جهت رفع درد رحم و بر سر جهت جلوگیرى از ریزش موى سر مؤثر می باشد.

 روغن شنبلیله که از تخم او بگیرند (آب جوشانده کوبیده تخم آن که صاف کرده با روغن کنجد چندان بجوشانند تا آب تمام شده روغن بماند) گرم و تند و نرم کننده و لطیف کننده و ملین است، که بر هر جا مالیده یا بخورند و چون بر دست و صورت مالند رفع خشونت و خشکى و زبرى و جراحت و جوش و نخاله و زوائد بظهور رسیده آن می کند.

 موم روغن آن (که آب صاف کرده جوشانده آنرا با موم و روغن کنجد بجوشانند تا آب تمام شود) بمالند رفع شقاق و با سفیدآب باعث پاک کردن پوست صورت از لک می شود.

عرق یا دمنوش شنبلیله در کاهش قند خون بسیار موثر است

 مضرات :

خوردن زیاد آن باعث قى و غثیان و مولد خلط غلیظ و رافع ضرر و مصلحش سکنجبین و شربت آب لیمو ترش می باشد.

http://www.tim.ir/teaching/739/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87/

سایت انجمن تحقیقات طب سنتی وابسته به دانشگاه پزشکی تهران