سوال :

کودکانم دارای مزاج دموی بوده و تا 7 سالگی دارای خونریزی ناگهانی هستند چه کنیم ؟

جواب

برای خونریزی بینی کودک یکساله پیشنهاد است :: 

 تاج سرش + روی صورتش+ روی بینی اش یخ را در پارچه ای بسته و در این مواضع با احتیاط قرار بدهید .

اگر کودک شیر مادر میخورد باید مادرانجام بدهد :

 ((تغذیه گرم مزاج میل نکند ادویه جات + حتما عرق کاسنی یک استکان +رازیانه برای افزایش شیرش خیلی کمتر میل کند + چهار عرق سرد مثل بید و نیلوفر و کاسنی و ختمی جمعا یک استکان کمتر بخورد + مادر نان خشخاش بخورد نه کنجدی + آلوسیاه درشت در تغذیه ها+ آب سیب زرد با پوستش + پودر لیموعمانی در تمام برنج و خورشتها + در فضای منزل دود عنبرنسارااندک + آب پودر لیمو عمانی دمنوش )

برای کودک ::: 

روی بینی اش روغن بنفشه فقط با پایه بنفشه مالیده شود دقت شود پیدا کنید .

در داخل منزل بخور گیاهان بنفشه و ختمی پخش شود .

 ملاج: کودک با اب سرد هر چند روز یکبار نوازش داده شود