هدیه امام رضا(ع) برای پیشگیری از بیماری ها

🇮🇷در کتاب طب الائمه(ع) از محمد بن سنان از علی بن موسی الرضا(ع) و از پدرش(ع) چنین روایت شده است :

شنیدم کسی به ایشان از بیماری شکایت کرد.اطبای حاضر برای حضرت از عجایب داروها گفتند و تجویزهای خود را گفتند .حضرت فرمودند: چرا راه دور میروید،قناعت کنیدبه پوست هلیله زرد و رازیانه و شکر هر کدام پنج درهم (تقریبا۱۷/۵ گرم) ناشتا برای سه روز متوالی(این اندازه برای سه روز تقسیم شود) به مدت سه ماه متوالی در آغاز گرماانجام شود.

از ابتدای زمستان (ابتدای سرما) همان برنامه ، ولی بجای رازیانه از مصطکی استفاده شود.

🌹🌹امام رضا(ع) فرمودند :کسی که این دستور را اجرا کند در آن سال اصلا بیمار نخواهد شد