برگه آسم

🇮🇷بیماریها:آسم (تنگی نَفَس،ضیقُ النَفَس)،سرفه های خشک،برونشیت(ذات الریّه)،سرطان ریه،بیماری سِل ، دردگلو ،تورّم لوزه ها

🇮🇷بیان نظرّیه استادآیت ا...علّامه سّیدحسن ضیائی دردرمان آنها:

🇮🇷مواردی که بایدپرهیزشود:

1- گردوخاک(خاک،خاک گچ،سیمان،گچ و...)

2- دوده ودود(سیگار،چُپُق،پیپ ودودهای سرخ کردنی و یا أفیونی،مخصوصاًدودبرگ)

3- بخارات مسموم(أستون،آمونیاک،آرسنیک،آب ژِوال

،وایتکس،جوهرنمک وموادسفیدکننده)

4- ذرّات سنگین معلّق درهوا(سرب،جیوه و...)

5- مشتّقات شیمیائی(موادپتروشیمی مثل سوسکش هاوانواع اُدکلن هاوعطرها ی شیمیائی)

6- کافئین زیاد(چای مانده،چای پُررنگ،کاکائو ،نسکافه،قهوه،شکلات)

🇮🇷درمان آسم خفیفِ کودکان

1- آب شلغم

2-آب زردک=هویج رسمی

3- روزی15دقیقه درنورمستقیم آفتاب بازی کند(یکی ازعلل ایجادآسم کمبودویتامینDمی باشد

4- شنادرعمق کم آب بهداشتی سالم

5- دوچرخه سواری آرام 

🇮🇷درمان آسم متوسط وشدید

1- خوردانه

2- برگ بارهنگ،تخم بارهنگ 

🇮🇷درمان تنگی نفس درسالمندان ومیانسالان

1- اول شب یک استکان ازجوشانده مخلوط گُلِ زُوفاوریشه ایرسابه نسبت مساوی

2- پیاده روی آرام درسطح مستوی درحیاط یاپارک(درنورمستقیم آفتاب بمدت15دقیقه که برای دریافت ویتامینDلازم است)

3- خوردن مخلوط آب سیب تازه باآب زردکِ تازه(هویج زرد)که جهت دریافت ویتامینAلازم است

4- شناکردن درآب بهداشتی سالم (استخر،دریاچه،دریا،برکه،رودخانه..)

🇮🇷توجه:مواردذیل برای تنگی نفس بسیارخوب است:

1- تخم آمله 2- تخم کرفس  3- تخم إسپند  4- تخم کتان 5- گیاه پاخَر(حشیشه السُّعال)

🇮🇷درمان سرفه های خشک

1- میوۀ خرمالو

2- دمکردۀ کاسبرگ خرمالو

3- جوشاندۀآب نخودزرد(حتّی دردرمان بیماری خُروسک نیزمؤثراست)

4- جوشاندۀگُل زُوفا

🇮🇷درمان سرفه های خشک مُزمن

1- شکرتیغال(تیقال)(3مثقال)+گُل زُوفا(4مثقال)+عنّاب(5مثقال)

🇮🇷درمان دردگلو

1 دمکردۀ میوۀ آبنوس(به صورت غرغره)

2- غرغره کردن باآب اسفناج

3- دمکردۀبه دانه

4- بامحلول سرکه طبیعی غرغره کنید.

5- جوشاندۀآب نخودزرددرمان

🇮🇷توّرم لوزه ها

1- میوۀ نارنگی وکافئین زیاد (چای پُررنگ،چای مانده ،قهوه ، شکلات،نسکافه،کاکائو)نخورید

2- باآب اسفناج غرغره کنید.

3- بامحلول آب سرکه غرغره کنید

🇮🇷درمان برونشیت وذات الریه

ّ1- جوشاندۀگُلِ ماهور

2- جوشاندۀپنیرک

3- جوشاندۀگل آفتابگردان

4- خوردن مخلوط آب سیب رسیدۀ تازه باآب زردک(هویج رسمی یاهویج وحشی)

🇮🇷درمان بیماری سِل وسرطان ریه

1- صبح آب وآبجوش ولرم بایک قاشق چایخوری پودرگل اُستوخدّوس باعسل اُستوخدّوس یاباعسل زنجفیل

2- صبحانه شیرباعسل استوخدّوس یاباعسل زنجفیل

3- بین روزوعصرانه دمکردۀ سیاهدانه باعسل استوخدّوس یاباعسل زنجفیل

4- عصرانه یک قاشق چایخوری پودراَفتیمون دریک لیوان آب باعسل استوخدوس یاباعسل زنجفیل

5- مغرب آب،آبجوش ولرم باعسل استوخدّوس یاباعسل زنجفیل

6- شب قبل ازخواب آب سیب طبیعی باعسل استوخدّوس یاباعسل زنجفیل

گردآوری از استاد مهرباتی