پاسخ به سوال زایمان راحت با نگاهی به طب روایی در اسلام 

از امیرالمومین (ع) منقول است که اصحاب کهف هشت تن بودند و اسامی آنها تملیخا، مکشلینیا، مشلینیا، مرنوش، برنوش، شادنوش، مرطونس و قطمیر (نام سگ آنها) می باشد، بر رانهای پای خانم باردارنوشته و سپس سوره انشقاق را مدام بخواند .

منبع کتاب بسیار مفید 

ریحانه بهشتی مربوط به انتشارات بوستان 

۲- کتاب تبسم خوشبختی 

بسیارمفید است فروش در انتشارات جامعه مدرسین حوزه قم