🇮🇷برگه التهاب و سائیدگی مفصل

🇮🇷بیماریها: اِلتهاب مَفصَل،سائیدگی مفصل(آرتِروز)،روماتیسم مفصلی،دیسک و سیاتیک ، دردکمر(لومباگو) ، کمبودمایع مفصلی ، وجود شبکه ی پروتئینی درمفصل،کوفتگی وضرب دیدگی 

🌹بیان نظریۀ استادآیت ا... علامه سیدحسن ضیائی در درمان آنها:

✅مواردی که بایدپرهیزشود :

1- قندهای شیمیایی

2 - اسانسهای شیمیایی

3- فست فودها(غذاهای صنعتی)

 4- غذاهای مانده

5- کم تحرّکی

6 - بارسنگین برداشتن

7- کفش پاشنه بلندپوشیدن

8- چاقی شکمی(باعث ازیادقوس کمرمی شود)

9- اضافه وزن(هریک کیلوگرم إضافه وزن معادل  10برابرفشاراضافه برمفصل زانوواردمی کند)

10- کوله پشتی سنگین(یعنی وزن آن بالای15تا20کیلوگرم باشد)

11- کفش ودمپایی غیرمناسب(یعنی کف آن تخت باشدوکف آن یاخیلی نرم ویاخیلی خشک مانندچوب باشدوپاشنه کفش بیش از2سانتی مترباشدوکفش تنگ باشد)

12- پیاده رویهای طولانی مدت بدون استراحت دربین آن

13- فشاراضافه به یک طرف مهره های بدن(یاعدم توازن)

14- راه رفتن نامناسب (قوزمانندراه رفتن،سینه سپرراه رفتن یابه اصطلاح عامیانه سینه کفتری راه رفتن)

🇮🇷درمان التهاب مفصل :

1- خوردن دمکرده ی سیاهدانه باعسل(یک استکان)وماساژباروغن سیاهدانه دربین روز

2 - عصرانه خوردن روغن بنفشه ی طبّی درپایه ی روغن زیتون وماساژباروغن بنفشه

3- خوردن سبزی خرفه وتخم آن

🇮🇷درمان سائیدگی مفصل(آرتروز):

1- یک قاشق پلوخوری پودرسنجد(که ازمخلوط پودرپوست وگوشت وهسته ی سنجداست)دریک لیوان شیر

2  - شیرخرما،

 3. شیره ی خرما

🇮🇷درمان عمومی روماتیسم مفصلی:

1- آلوبخارا،

2.انارشیرین یارُبّ طبیعی انارشیرین،

3. زرشک خام

🇮🇷درمان کمبودمایع مفصلی:

1- یک عددلیموشیرین،

2.مغزبادام شیرین درختی خام14عدد،

3. ویتامینB1 300 میلی گرمی20عدد،که هرروزیک عددمصرف گردد.

🇮🇷درمان شبکه ی پروتئینی موجوددرمفصل:

به مدت40روزآب درمانی،به این صورت که در24ساعت،10إ لی12لیوان آب وآب جوش ولرم مخلوط با عسل اُستُوخُدّوس مصرف شود.

 🇮🇷درمان پوکی استخوان(استئوپُورُز):

🇮🇷درمان طبیعی: صبح:شیرعسل،ظهر:شیرخرما،عصرانه:پودرسنجدمخلوط باشیر،شب:مغزگردوباپنیر

🇮🇷درمان شیمیائی:

 ویتامینB1 ،قرص کلسیمD،قرص کلسیم غضروفی 

🇮🇷درمان دیسک وسیاتیک:

1  - خوردن دمکرده ی سیاهدانه باعسل آویشن یااُستوخُدّوس(یک استکان)وماساژباروغن سیاهدانه دربین روز،

2- خوردن سیاهدانه باعسل

🇮🇷درمان دردکمر(لومباگو)

1- ضمادسیرشب تاصبح روی کمرباشد

2- ضمادخردل شب تاصبح روی کمرباشد(مورد1و2یک شب درمیان ضمادشود.)،

3- خوردن پاچه گوسفند،

4.خوردن کشمش ومغزگردو،

5. خوردن کشمش ونارگیل

🇮🇷درمان کوفتگی وضرب دیدگی:

1- ضمادتُرُب مخلوط باعسل،

2.ضمادمخلوط زردچوبه خالص بازرده ی تخم مرغ*

✅✅توجه:گاهی دردهای مفصل وزانومربوط به بیماریهای فشارخون،چاقی شکمی،وچاقی به نوع إضافه وزن میباشد،لذاشخص بیماردرصورت إبتلابه یکی ازاینها،مواردذیل رارعایت کند:

درمان فشارخون:

1- خوردن میوه ی گریپ فوروت به همراه ناهاروشام

2- سبزی شنبلیله بعدازناهاروشامدرمان چاقی شکمی:خوردن یک قاشق چایخوری پودرزنیان(منع مصرف درحاملگی وشیردهی)بایک لیوان دوغ شیرین کم چرب

🇮🇷درمان چاقی به نوع اضافه وزن:

1- قبل ازغذاسالادِکاهووخیاروآبغوره بخورید

2- بعدازغذایک عددسیب بخورید

3- وسط روز و عصرانه یک استکان عرق زیره (منع مصرف درحاملگی)بخورید.