سوال :

لطفا بفرماییدبرای بیخوابی های کودک شش ماهه و بیدارشدنش به کررات وبرای سنگین شدن خوابش چه اقداماتی باید انجام دهیم...

آرامش و آسایش را از خود وخانواده سلب نموده....

جواب از استاد مهربانی

فعلا به مقعد بچه روغن بنفشه ضماد کنید و مادر از خوردن غذاهایی که صفرا را بالا میبرد پرهیز کند

[یعنی روغن بنفشه به مقعد تزریق کنند؟

مهربانی: خیر 

جواب : مثل کرم ،روغن بنفشه رو به مقعد بمالید