برگه ترشا

🇮🇷بیماریها: تُرشا،تُخَمِه،سردل کردن،ریفلاکس(برگشت اسیدمعده به مِری)وویارِزنان باردار،زخم معده،زخم اثنی عشر،معده وروده استرسی،کولیت زخمی،روده ی تحریک پذیربه نوع اسهال دائم،تهوع،اُغ زدن،استفراغ

🇮🇷بیان نظریه استادآیةا... علامه سیدحسن ضیائی دردرمان آنها:

مواردذیل بایدپرهیز شود:

1- ترشیجات مانند:آبلیموترش،لیموعمانی گوجه سبز(برای کسانیکه سرسوزه معده دارند)

2- به همراه غذاچیزهای تندوتیزمانند:فلفل،سس فلفل،سس مایونزوانواع سُس

3- چیزهای نفّاخ خوردن مانند:نوشابه های گازدار،دوغ گازدار،پوست حبوبات

4- بعدازغذالَم دادن وخوابیدن

5- خوردن غذاهای چرب،مخصوصاًدرشبها

6- غذاهای حجیم خوردن مانند:شله،آش

7- نان رادرغذاهای آبکی مخلوط کردن(تِریدکردن)

8- غذاراباآرامش وبه خوبی نجویدن(اگرشخص دندانهایش نیازبه تعمیرات دارد،اقدام نماید)

9- به همراه غذایاقبل ازآن ویابعدازآن چای،قهوه،نسکافه،کاکائووشکلات خوردن

10- اِسترس(یعنی نگرانی مستمر)،اضطراب (یعنی دلهره)

🇮🇷مواردذیل مصرف شود:

1- بعدازنهارانارشیرین راباپرده ی نازک روی دانه هابخوریدوبه همراه غذاآویشن ونعنابخورید.

2- بعدازشام یک عددسیب بخورید؛توجه:اگریبوست داریدبه جای سیب ،یک استکان آب سیب طبیعی رسیده شیرین بنوشید.

3- بعدازصبحانه،نهار،شام حدااقل10دقیقه راه بروید(صبحانه رااول آفتاب وشام راابتدای شب بخورید).

4- قبل ازخواب،دستشویی رفته وسپس وضوبگیرید.

5 - متکّاوبالش خودراضخیم ترقراردهیدکه سروگردن درراستای تنه نباشد.

6- پیوره سیب زمینی(یعنی سیب زمینی تراشیده شده)یایک سیب زمینی آب پزبعدازغذابخورید

7 - کسیکه کبدچرب داردوهمچنین تُرشا داردوهمچنین پُرخوری کرده،برای درمان به موردزیرعمل کند:مخلوط گل وبرگ کلپوره(=مریم نخودی)+سبزی شاهتره،به نسبت مساوی،یامخلوط جوشانده ی گل وبرگ کلپوره+عرق شاهتره به نسبت مساوی

8- دردرمان زخم معده واثنی عشر:همه ی مواردقبلی رعایت شود،یک عددسیب بعدازغذابخوردو5دقیقه راه رودسپس یک قاشق چایخوری موملائی شیرین بیان(یایک عدد قرص گیاهی شیرینوش)بخورد.

9 - دردرمان معده وروده ی استرسی موردقبلی انجام شود،5دقیقه راه رودسپس یک قاشق چایخوری پودرپوست میوه ی بلوط بخورد.

🇮🇷کولیت زخمی وروده ی تحریک پذیربه نوع2(IBS)که بیماری اسهال دائم است:

این بیماربایدازترانس چربی بالا،اسانسهای شیمیائی،کافئین زیاد،موز،خرماپرهیزکندوآنها را نخورد.

🇮🇷درمان:

1- بعدازهرغذایک عددسیب درختی رسیده ی شیرین به همراه تفاله ی آن(پیوره)بخورد.2- درکل روزیاشب،14عددمیوه ی سنجدرسیده بخورد.

3- نصف قاشق چایخوری پودرکُندُرمخلوط بایک قاشق غذاخوری شکرمیل کنید.

4 - دمکرده ی یک قاشق مربّاخوری تخم هویج دریک استکان آبخوش.

5 - یک قاشق مربّاخوری پودرهسته ی انار.

🇮🇷تهوّع،اُغ زدن،استفراغ

1- کسانیکه(حتّی زن حامله) قبل ازغذاخوردن یابه محض دیدن غذااستفراغ میکنند،آبغوره ی طبیعی قبل ازغذامصرف کنند.

2- ضدّ ویارزنان حامله وضدتهوّع وضداُغ زدن وضدّاستفراغ،قبل ازغذادمکرده ی سبزی سُوسَنبر(چای نعنافلفلی)بعدازغذاراه برودسپس یک استکان آب سیب رسیده ی شیرین (اگرنفخ یایبوست نداردیک عددسیب رسیده بخورد)سپس راه برودونصف استکان عرقِ نعنابخورد.

3- درمان استفراغ خونی:مخلوط آب تازه ی سبزی تَرِه + آبغوره ی طبیعی.