🇮🇷برگه عدم تعادل درحرکت

🇮🇷بیماری: عدم تَعادُل درحَرکت(لقوه،پارکینسون)،درمان سُستی وفَلجی

🇮🇷بیان نظریه استادعلامه آیت الله سیدحسن ضیائی دردرمان آن:                                                                          

⛔مواردی که بایدپرهیزشود:

۱- قندهای شیمیایی 

2-اسانسهای شیمیایی

 3-چربیهای باترانس بالا

 4- کافئین زیاد

 5- فست فودها

 ۶-کنسروها

 7- کمپوت ها

 8- سرخ کردنی هاوتف دادنیهاوبودادنیها

 9- کم تحرکی

10- پرخوری

1 1-  غذاهای مانده

 12- استرس شدید

 13- کم خونی شدید

 14- مسمومیت شدید.

✅مواردزیرمصرف شود:

1- جوشانده ی پوست درختِ بَنِه بامصطکی(برای فلجی،لقوه،رعشه،ورم مفاصل مفیداست)

2- گوشت آهو

3- زِنیان(خوراکی،موضعی)(منع مصرف درحاملگی وشیردهی

4- روغن کرچک(10گرم در24ساعت)

5- سیاهدانه روزی3 قاشق چایخوری

6- صبح ناشتا عسل آویشن باآبِ نیسان

7- ضمادپخته ی یونجه،ماساژباروغن یونجه

8- زنیان+سیاهدانه+آویشن،مخلوط راخورده ودرپارچه پیچیده روی موضع گذارید

9- شستن صورت واعضاءباسرکه مخلوط باپودرخَردل

10 - دودإسپند،بخورإسپند،ماساژباروغن إسپند

11- دانه ی کنجد،روغن کنجد،أرده ی یزد

12- رَتِه(دانه ی فندقی ازتیره گُل ارغوان)پودرآنرااستنشاق کنند

13- خوردن میوه ی آمله باعسل

14 - آویشن باعسل

15- مالیدن برگ إستبرق باروغن گُل

16- گیاه ناخنک نافع سکته ولقوه میباشد

17 - مالیدن روغن بابونه

18- مالیدن روغن پسته بامُشک(جهت درمان لقوه وتقویت حافظه)

19  - مصرف روغن بِلادِروعسل آن(به علّت سّمی بودن بِلادِر،مصرف یک چهارم تادوچهارم دِرهم باشد)

20 - شیره ی فرفیون راباروغن زیتون مخلوط کرده ضمادکنید،فلج ولقوه وسستی اعضاءودردهای أعصاب ومفاصل رادرمان میکند.

🇮🇷درمان سُستی وفَلجی:

 1 - خوردن میوه ی آمله باعسل

2- آویشن باعسل خورده ودرحمّام گُل وبرگ وساقه ی گیاه آویشن رابربدن شخص فلج ماساژدهید.

3 - خوردن میوه ی أبهَل(که نوعی ازسروکوهی است وبعضی آنراعَرعَردانسته اند)از3تا5 گرم

4- خوردن دانه سپنداز5تا14عدددانه ی آن

5- أستوخّدوس نافع فلجی ورَعشه می باشد.

6 - مالیدن برگ إستَبرَق باروغنِ گُل

7 - انجیرنافع فلجی است .

8- نوشیدن جوشانده ی کنگرِخوراکی

9- شستن اندام شخص فلج باریحان کوهی=باذَروج=حَوک

10- دمکرده ی گل گلرنگ

11- دمکرده ی گل خارمریم