امام علی علیه السلام فرمودند : روغن ٬ پوست بدن را نرم میکند و بر توان مغز می افزاید ٬ مجاری آب را در بدن می گشاید ٬ کثافت پوست را از میان می برد و رنگ را روشن می کند .

منبع :: کتاب طب النبی س و طب الائمه ع نوشته دکتر دریایی ص ۱۷۲ // کافی ج ۶ ص ۵۱۹/ خصال ص ۶۱۱/ تحف العقول ص ۱۰۰/ مکارم الاخلاق ج یک ص ۱۱۱ 

۲- پیامبر ص باروغن بنفشه بدن خودرا چرب کنید چرا که در تابستان سرد کننده و در زمستان گرم کننده است .

۳- پیامبرص زیتون بخورید و خودرا با روغن زیتون چرب کنید ٬ چراکه آن ازدرختی خجسته است.

۴- پیامبر ص برای بدن هیچ چیز از روغن زنبق بهتر نیست. 

منابع فوق در کتاب فوق ص ۵۵

۵- امام صادق ع : روغن حیوانی چیزی است که همانند آن به بدن در نیامده است و اما من آنرا برای پیران ناخوشایند میدانم و در جایی دیگر فرمود مرد ٬ هرگاه به پنجاه سالگی رسید مباد در حالی که در درون او چیزی از روغن حیوانی است ٬ شب را به بستر رود 

منبع ص ۳۸۵ از کتاب فوق