برگه قند خون

بیماریهای:قندخون(دیابت نوع1و2)،درمان دیابت حاملگی

بیان نظریّۀ استادعلّامه آیت ا... سیدحسن ضیائی دردرمان آنها:

🍀مواردیکه بایدپرهیزشود:

1- اسانسهای شیمیایی وموادقندی شیمیایی نخورید.

2- نان سفید

،کیک وبیسکویت سفید،نان ساندویچی،برنج سفیدنخورید(لذانان بایدتنوری وبرشته وبه همراه سبوسش باشد؛برنج وماکارانی وکوکوسیب زمینی رانیزبایدباشلتوک پودرشده بخورید)

3- خرمانخورید(اگرکسی قندخونش از200بالاترنیست،میتوانددر24ساعت2تا3عددخرمابخورد)

4- موز نخورید (ازمیان میوه ها،موزقندوچربی اش بسیاربالااست)

5- کمترازسه روزشخص بیمار،باهمسرحلالش مجامعت نکند.

6- شخص مبتلابه گناه کبیرة استمناء(درپسرا ن)واستشهاء(دردختران)نباشد.

7- ازپرخوری وکم تحرکی اجتناب کنید.

8- به پلاستیک دست نزنید و درظروف پلاستیکی غذاوآشامیدنی نخورید.

✅تذکّر: بعدازپرهیزصحیح یاهمزمان باآن،بایستی اقدام به کاهش قندخون کرد لذا باید نگاه به سنّ بیمارو نوع مزاج و مقدار قندخون کرد و سپس به موارد ذیل عمل کرد (چندین موردازمواردذیل راعمل فرماییدکافی است،لازم نیست به همة مواردکاهش قندخون عمل کنید)

مواردذیل مصرف شود:

✅1- گُل تلگرافی

2- پیازخام یک عددمتوسط در24ساعت،یاجوشاندۀ پیازگیاه سیر

3- ترشی سیب زمینی

4- سیرخام

5- میوة لوبیا(پیله)وپوست دانۀلوبیا

6- گلابی،گیلاس،زردک(هویج رسمی=هویج زرد)

7- پیازچه

8- موسیر

9- تره فرنگی

10- شلغم

11- توت،مخصوصاًتوت خشک،توت فرنگی،تمشک

12- میوۀقره قاط زرد(قره قاط سیاه که برای بیمارهای چشمی هم مفیداست)برگ آن نیزکاهش قندمی آورد.

13- تُرب

14- خیاربوته ای تازه(مغزآن به همراه تلخةآن)وتخم خیار

15- انگورتُرش

16- دمکردۀ تمام گیاه قنطریون صغیر

17- غاسول(ریشۀ صابونی)درآب خیسانده سپس بجوشانید

18- درسردمزاجان دمکردۀ برگ گردو(هربار7گرم ازبرگ)وچهارپَرِوسط مغزگردوبرای کاهش قندخون مفیداست وخوردن مغزگردوبرای دیابتی مضرنیست

19- صبح ناشتاسرکۀچغندر

20- عصارۀ ترتیزک یاشاهی آبی

21- جُوسیاه

 22- خوردن پودرهستۀ خرمایک قاشق مربّاخوری

23- بهترین کاهش دهندۀ قندخون روزۀشرعی گرفتن است

24- سبزی شنبلیله وتخم آن

 25- زیتون خوراکی سفت وشفّاف

26- دوعددبادام تلخ

27- گزنه یکی ازبهترین داروهای کاهش قندخون است

28- خوردن یک عددسیب ضرری برای دیابتی نداردبلکه مفرّح قلب است وهمچنین ترشی سیب

29- دمکردۀ برگ شاه توت

30- دمکردۀ برگ آرتیشو

31- دمکردۀ برگ اکالییپتوس روزی نصف استکان وبُخورآن

32- دمکردۀ برگ گیاه باباآدم

33- ریشه وبرگ وگل کاسنی

34- جوشاندۀ یک برگ شاخ بُزی

35- مریم گُلی

36- علف هفت بند

37- کنگرِفرنگی(حتّی دردیابتی که نارسایی کبدی دارد)

38- گل قاصد

39- جوشاندۀ مخلوط برگ سیاهداربابرگ تمشک

40- مَنّ=شَحمَة الارض=قارچ خوراکی بیابانی=دُنبلان کوهی

41- درسردمزاجان دمکردةگل کلپوره وبرگ آن وخوردن عرق کلپوره(بدون اسانس)

42- پیاده روی روزی30دقیقه تا1ساعت

43- عنّاب+آلوبخارا+تمرهندی بدون نمک+آلوچه،ازهرکدام نیم کیلو،در2کیلوآب خیسانده شودو دانه های آنهارابیرون بریزیدسپس باهم مخلوط کرده،برای کاهش قندخون گرم مزاجان بسیارمفید است(سه فائدۀ دیگرهم داردماننددرمان یبوست ورقیق کنندۀ خون وضّدلختۀ خون)

44- کاهو(بدون سس)

45- روزی یک عددکدومسمّی

46- جوشاندۀ میوۀ آمله

47- کرفس خام

48- درسردمزاجان سبزی خرفه بهترجواب می دهد. 

درمان دیابت حاملگی

1- خورشت بامیه

2- آلوبخارا

3- آلوچه4- تمرهندی

5- زغال أخته

6- درآخرحامگی روزی نیم ساعت راه بروید

🍀توجه:قندهای شیمیایی،نوشابه،موزنخورید.

گردآوری استاد علی مهربانی