🇮🇷برگه ضعف اعصاب

🇮🇷بیماریها:ضعف اعصاب،میگرن،استرس،اضطرب،انواع افسردگی،وحشت،اختلال هراسی،کابوس،سستی اعضا،رعشه،لقوه،صرع، سرگیجه،غشی،جنون،تَوَحش                                                                                      

بیان نظریه استادآیت ا... علامه سیدحسن ضیائی دردرمان آنها:

🌹مواردی که بایددرتمامی بیماریهای ذکرشده پرهیزشود

 1- انواع تندی ها:فلفل،سس فلفل،سس ابنه،غذاهای هندی،هرنوع ادویه تندو..                                                                      

  2- انواع ترشی ها:آلوچه،گوجه سبز،لواشک،قرقروت،لیموامانی،آبلیموترش،ترشی های بندری ولیته و.. 3- غذاهای مانده

 4- غذاهای صنعتی وفست فودها

 5- اسانسهای شیمیایی:نوشابه های گازدار،آبمیوه های شیمیایی و..                                                                                     

 6- پوست حبوبات                                                                                            

🇮🇷ضعف اعصاب،میگرن،استرس(نگرانی مستمر)،اضطرب(دلهره)                      

 1- روزرابا«بسم الله الرحمن الرحیم»آغازکرده ونمازصبح بخوانید.                                                                                     

  2- صبح ناشنایک استکان دمکرده گل راعی(منع مصرف درحاملگی وشیردهی)مخلوط باعسل آویشن 3- صبحانه شیرتازه وکم چرب مخلوط باعسل آویشن

 4- وسط روزگلابی،انگورسیاه،انارشیرین میل فرماییدوآنغوزه(صمغ کُما)درسرکه طبیعی حل کرده بنوشیدبرای اعصاب بسیارمفیداست             

 5- نمازظهروعصربخوانید،سپس چای کوهی(منع مصرف درحاملگی وشیردهی)باعسل آویشن بنوشید.

 6- به همراه ناهاریک قاشق غذاخوری روغن زیتون،چندبرگ کاهوویک عددپرتقال بخورید.

 7- عصرانه آناناس،مخلوط زنجبیل باعسل آویشن،انارشیرین میل نمایید.                                                                                 

 8- نمازمغرب وعشاءبخوانیدسپس دمکرده گل بهارنارنج باعسل آویشن میل کنید.                                                                   

 9- بعدازنمازمیتوانیدغذای کمکی بخوریدمانندنان سبوس دار+پنیرکم چرب+مغزگردو+سبزی خوردن(سبزی ترخون آن بیشترباشد)             

 10- شام،سوپ رقیق شده(یک بشقاب)+آبغوره(یک قاشق غذاخوری)+روغن زیتون(یک قاشق غذاخوری)+چندبرگ کاهوویک عددلیموشیرین 11- شب قبل ازخواب یک لیوان آب سیب طبیعی رسیده ی تازه ی شیرین مخلوط باعسل آویشن.

 الف-افسردگی عادی(سرماخوردگی روانی)

ب-افسردگی درون زا(مالیخولیا)

 ج-افسرده خوئی

الف- نمازصبح خوانده وصبح ناشتایک استکان دمکرده گل راعی(منع مصرف درحاملگی وشیردهی)مخلوط باعسل آویشن بنوشید،نمازظهروعصربخوانید،سپس یک استکان دمکرده چای کوهی(منع مصرف درحاملگی وشیردهی)مخلوط باعسل آویشن بنوشید.

 ب- انیسون(=بادیان خُتایی=بادیان سبز=رازیانه رومی=زیره شیرین=زنیان=حَبُّ الحُلوَه=بادیان هندی)، دانه آنرا نرم بکوبید و با گُلقند مخلوط نموده و بخورید،ضعف قوای دِماغی را برطرف میسازد و برای درمان مالیخولیا مؤثّراست. ج- سیب قرمزمعّطرلبنانی،سیب گلاب خراسان،سیب زرد،مرّبای به،گلابی،انگورسیاه. ضّدوحشت(ضّدهیستری)،ضّداختلال هراسی(ضّدپانیک)،کابوس(خواب وحشتناک)                                                                    

 1- چهارده عدددانه سپندقورت دهید،سپس دوازده ساعت بعدبه مقداریک نخودآنغوزه قورت دهید،درمان ترسوبودن ووحشت میکند،                     

 2-یک استکان دمکرده گل ساعتی(منع مصرف درحاملگی وشیردهی) با عسل آویشن

 3- دمکردۀ تمام گیاه بومادران(منع مصرف درحاملگی وشیردهی)                                                                                

 4- قبل ازخواب وضوگرفته وتسبیحات حضرت زهراء(صلوات الله وسلامه علیها)بخوانید.

🌹🇮🇷خواب آورطبیعی                                        

 1- دوغ شیرین،ماست شیرین به همراه نعناوآویشن                                                                                                     

 2- مکردۀ گل ساعتی باعسل

 3- عطراستوخدوس،آرامش گروخواب آوراست                                                                                                   

4- جوشانده استوخدوس وشکوفه گل بهارنارنج وسنبل الطّیب،خواب آوربسیارعالی است ودرمان خستگی می کند.

 5- گل بنفشه،ضّدصرع اطفال وخواب آوراست                                                                   

  6- حمّام کردن کودک درجوشانده برگ گیاه حَساس دردرمان کودکان کم خواب یادارای خواب سبک مفیداست.              

 7-کاهوخواب آوروآرام بخش است.                                                                                                                          

 8- کدورفع بیخوابی ورفع سردردورفع خستگی اعصاب میکند. مفّرح وشادی آور،آرامش بخش ،مقوّی قلب ،مقّوی اعصاب،ضّدتشنّج(ضّدصرع)                                            

  1- دربین روز:یک گرم زعفران(منع مصرف درحاملگی)+یک قاشق پلوخوری عسل آویشن+دولیوان آب. 2- بِه لیمو+زِیرفُون،باهم دم شود،فرح آوراست.                                                                                                                  

  3- عصرانه:یک استکان گلاب طبیعی+یک استکان عرق بیدمشک+یک قاشق پلوخوری عسل آویشن.                                      

  4- گیاه سیاهدانه به دلیل داشتن ماده ای موسوم به«تیموکیتون»دردانه های خوددارای اثرات ضدتشنجی بوده ومیتواندموجب تأخیردرزمان شروع تشنج وکاهش مدت تشنج شود،لذاگوییم بعدازناهاریک قاشق چایخوری سیاهدانه وبعدازشام هم یک قاشق چایخوری سیاهدانه میل شود.                                                                                                     

 5- دربین مغرب وشام:یک استکان عرق بهارنارنج+یک استکان عرق بیدمشک+عسل آویشن.                                                 

 6- شکوفه پنبه:نشاط آور،ضدّمالیخولیاووسواس                                                                                                  

 7- کمپوت انجیریامربّای انجیرضّدصرع،ضّدجنون وضّدوسواس است                                                                          

8- هرروزنصف قاشق چایخوری پودرآنغوزه (=صمغ انجدان=صمغ کُما)رادرکپسول خالی ریخته وبخورید،ضّدتشنّج وضّداّم الصِبّیان(=صرع کودکان)است. توجه:اگردربیمارتشنجی وصرعی تب وعفونت ایجادشده ویاتکرارشودتشنج شدیدترازدفعه قبل خواهدبودلذاهرروزصبح ناشتاعسل رقیق شده وهرشب آب سیب عسل خورده تاپیشگیری ازتب وعفونت شود. ضّدسستی اعضا،ضّدرعشه،ضّدلقوه،ضّدصرع،ضّدکابوس،ضّدسرگیجه،ضّدمالیخولیا افسنطین کبیر(مروه=کشوتای رومی=خَتَرق)راباافتیمون واستوخدوس دم کنیدودمکرده آنرابنوشید. ضّدصرع،ضّدغشی،ضّدجنون،ضّدتَوَحش(ضّدمانیا=حمله به دیگران وآزاررسانی به دیگران،نظیرسادیسم) هرروز2قاشق چایخوری دانه های بالنگودریک لیوان آبجوش بجوشانید،هنگامیکه ولرم شدباعسل آویشن مخلوط کرده،میل نمائید. ضّدوسواس،ضّدمالیخولیا،ضّددیوانگی:هرروزنصف قاشق چایخوری نارمشک مخلوط باعسل گرددومیل شود. تمام گیاه گُلپَرضّدهیستری وضّدصرع است.

کاهو بهترین دارو برای بیماران عصبی: مسّکن اعصاب،خواب آوروآرام بخش است وحتی تشوی ونگرانی (استرس) و دلهره (اضطراب) را ازبین میبرد.کاهو اثر ضّد تشنّج دارد و در درمان مالیخولیا مفید است.

استاد علی مهربانی