🇮🇷پاسخ سوال 

بخشی از دردشدید زانو در سمت راست و گرفتگی از لگن تا کشکاله ران راست نشانه از حضور بلغم و سردشدن سمت راست و سردشدن معده است و با مالیدن روغنهای گرم مثل ( میخک + اسفند + زیره + کرچک + بادام تلخ + سیاهدانه + الاغ ) مسیر حرکت خون را تسهیل میکند 

دراین شرایط بایستی از خوردن تغذیه سرد پرهیز شود 

و مجامعت پی درپی نشود و لز خوردن دوغ پرهیزشود و اگر فردباردارنیست عرقهاو یا دمنوش گیاهان‌افتیمون و افسنتین و تاجریزی مصرف نماید