از کجا من بدانم که سردردم بلغمی مزاج یعنی سرد یا صفراوی یعنی گرم مزاج است

🇮🇷پاسخ سوال سردرد 

  1-یک قاشق سرکه سیب خانگی را با پنبه به پیشانی ات موقع سردرد بمال 

 اگر سردرد آرام شد یعنی درد سر شما ناشی از خلط صفراوی است .

 ۲- اگر سردردت تشدید شد یعنی سردردت بلغمی است

  🇮🇷منظور پیشانی سرت 

 سرکه داخل چشم نرود