چند روزی است که خلط بلغم که ماهیت فصل زمستان است در دهها عضو گروه سبب شده که گرفتگی عضله و بی حسی در سمت راست بدنشان نمایان شود 

راهکار ساده اولیه 

خوردن شربت عسلاب 

پرهیز از دوغ و ماست مگر اندک آنهم با مصلحش 

مالیدن روغنهای ترکیبی به موضع سر شده 

روغنها 

بابونه + کوسه ماهی + بنفشه + زیتون مالشی + الاغ + بادام تلخ + زیره + قسط + کرچک + گزنه + اسفند + سیاهدانه +

روش مالیدن روغن به پاها از نوک انگشتان پاها به سمت زانو یعنی برخلاف جاذبه زمین