احادیث معتبردر فضیلت انواع انگشتر و عطر

 امام صادق (ع): انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و صاحب آن عاقبتش به خیر و نیکی باشد.

 پیامبر (ص) : هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش بر آورده می شود.

 امام صادق (ع) : انگشتر عقیق باعث ایمنی در سفر است .

 امام صادق(ع): هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت کارش ا لبته نیکو باشد .

 پیامبر اکرم (ص): انگشتر عقیق در دست کنید مادامی که آدم آن را با خود داشته باشد اندوهی به او نمی رسد.

 امام علی (ع):  دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار رکعت که با آن نباشد .

 علی بن موسی رضا (ع): انگشتر یاقوت در دست کنید  که پریشانی را برطرف می کند.

 امام موسی کاظم(ع): انگشتر زرد در دست کنید که موجب آسانی است و درآن هیچ دشواری نباشد .

 امام رضا (ع): انگشتر " زبر جد " در دست داشتن فقر را بتوانگری بدل میکند و هر که انگشتری یاقوت زرد در دست کند فقیر نشود.

 پیامبر (ص) : خداوند عالمیان می فرماید که من شرم دارم از دستی که بسوی من بلند شود به دعا و در آن انگشتر فیروزه باشد پس او را نا امید بر گردانم .

امام صادق(ع):  هر که انگشتر فیروزه در دست کند  دستش فقیر نشود.

 امام صادق (ع):  بد نمی دانم در دست کردن انگشتر حدید را وقتی که به دیدن کسی رود  که از او  ترسد از اهل شر برای آنکه شر او ساکن می شود و انگشتر حدید  شیاطین را دور می کند  و بدرستیکه هر کسی که انگشتر  " در "  در دست کند با نظر کردن به آن خداوند  زیارت یا حج  یا عمره در نامه عمل او بنویسد که ثوابش   ثواب پیامبران و صالحان باشد .

 امام صادق (ع) :  حق تعالی زینت و اظهار نعمت را دوست می دارد  و ترک رینت و اظهار بد حالی را دشمن .  و دوست می دارد  که اثر نعمت را در بنده خود بیند به اینکه خود را خوشبو دارد و خانه را نیکو کند.

 امام صادق (ع) : نماز کسی که خوشبو باشد بهتر است از  هفتاد نماز که بی بوی خوش باشد.

 پیامبر اکرم (ص): بوی خوش را ترک نکنید  که ملائکه بوی خوش را می بویند و در هر روز جمعه البته ترک مکن  و هر چه صرف نمایی در بوی خوش    اسراف نیست .

 امام صادق (ع):  هر که در هر روز بوی خوش بر خود بمالد  تا شب عقلش با او باشد .

  منقولست که امام علی (ع)  چها رانگشتر در دست می کردند . انگشتر یاقوت برای شرافت و زینتش .  فیروزه برای  نصرت و یاریش . حدید برای قوتش و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و ب