شلغم با طبیعت گرم و تر، مفید حال سردمزاجها و خشک طبیعت ها.

 شلغم داراى غذائیت بسیار و با لینت فراوان می باشد.

 خوردن شلغم بول بسته را باز کرده، باء و شهوت را تهییج نموده، نعوظ و میل جماع می آورد.

 شلغم چشم را قوت داده، سنگ کلیه را می ریزاند.

 شلغم رافع سرفه و ناراحتى سینه شده، طبع بسته را باز می کند.

 خوردن سائیده ریشه هاى نازک شلغم با عسل علاج ناراحتى طحال و شاش بند می کند.

 ضماد شلغم پخته بر ورم باعث تحلیل و درد ورم می شود.

 ترشى شلغم لطیف و بى نفخ و معدل رطوبات و مقوى احشاء و اشتهاآور و در افعال از خود شلغم قویتر می باشد.

 ضماد و مالیدن آب پخته شلغم نقرس و شقاق را بهبود می دهد.

 تخم شلغم مانند خود شلغم و در معالجات از آن قویتر می باشد.

 مضر گرم مزاجها، دیرهضم و مولد باد معده است، و زیاد خوردنش باعث سردرد و مصلحش خوردن سکنجبین و ترشیها می باشد.

http://www.tim.ir/teaching/730/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%84%D8%BA%D9%85/

متن بالا در سایت انجمن تحقیقات طب سنتی ایران 

🇮🇷۲- تحقیقات خودم دروبلاگ درباره مضرات و محاسن شلغم از متظر طب روایی و سنتی 

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d8%b4%d9%84%d8%ba%d9%85