🇮🇷سکسکه ها عموما نتیجه سردی روده ها میباشد و به محض شروع باید از عرق نعنا و زنیان و آویشن به مقدار کم استفاده کرد و لذا سرکه سبب برای سکسکه بلغمی و سوداوی تا حدودی مضر است