🇮🇷پاسخ به سوال 

🇮🇷ریزش + چربی + شوره مو نتیجه کبد چرب است 

لطفا این آدرس را کلیک کنید 

http://tajarobteb.persianblog.ir/post/34/

شما سعی کن یک سوم تغذیه و یک سوم سبزی و یک سوم برای بخارات روده گرسنه از سر سفره بلند شوی 

 برای تعدیل اخلاط غالب بدن شربت سکنگبین + شربت خاکشیر + بعد از ۱۴ روز حجامت انجام شود 

 پیاده روز الزامیست