🇮🇷 سنجدشناسی با مزاج سرد و خشک 

 بهترین آن بزرگ اندازه و شیرین آن است، با طبیعت سرد و خشک و قابض، مفید حال بلغمى ها و گرم مزاجها و رطوبتى ها.

 سنجد دارای غذائیت اندک و موافق مزاج اطفال می باشد.

 سنجد معده را قوت بخشیده، تقویت عملکرد معده نموده، قوه ماسکه را تقویت می کند، مانع ریختن صفرا به معده می شود.

 باید دانست که سنجد مضر قوت هاضمه است و مصلح این عارضه شکر می باشد.

 سنجد مانع صعود بخارات به دماغ است، و جهت قى و اسهال صفراوى، التهاب روده ها، سیلان رطوبات و نزله ها، و سرفه گرم و سردرد مشارکتی معده نافع است. ‏

 شکوفه سنجد تب و لرز سرد را رفع می کند، و امراض جگر مثل استسقا و یرقان و امراض سینه، مانند سرفه و زخم ریه و امراض دماغى مثل فلج و همچنین کزاز را نفع می دهد.

 مالیدن پخته شکوفه سنجد در آب، و پختنش در روغن زیتون تا حدى که آب آن بخار شده روغن بماند، درد مفاصل و سستى عضو را رفع می کند.

 مالیدن همین روغن بر مو باعث درازى و تقویت مو می شود.

 عرق گل سنجد بادهاى معده را رفع می کند و در افعال مانند خود آن و گاه ضعیف تر می باشد.

 مقدار خوراک از خود سنجد تا یک مشت (50 عدد) و از روغنش تا نیم مثقال است.

http://www.tim.ir/teaching/716/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%AF/

سایت انجمن تحقیقات طب سنتی وابسته به دانشگاه پزشکی تهران