موضوع :: دفع بیماریهای ناشناخته و پراکنده و توام با بادهای مهاجر ازمنظر طب سنتی 

 اگردقت کنید دربین مردم عراق مرسوم است که گاهی مواقع پای برهنه بدون کفش و جوراب حرکت میکنند

این روش برای دفع اخلاط کثیف و مرموز و خارج شدن اخلاط سوداوی و صفراوی بسیارمفید و کارسازاست 

پس شما برای درمان حلقه مفقوده ات درروستا و یا حیاط منزل چنین روش را اجراکن 

حقیر برای بخشی از بیماران خود چنین توصیه داشته ام که بحمدالله نتیجه بخش بوده است