🅰درمان لوزه

💖دکترخیراندیش💖

✴️⇦•ناشی ازسردی حلق وگلو 

⚜اولین وآخرین غذاعسل1ق.غ

⚜خوراک گرمیها مخصوصاشبانگاه

⚜غرغره باآب ونمک دریاروزی2مرتبه

⚜روغن مالی گلو باروغن سیاهدانه هرشب

 💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯