درمان سنگ کلیه و مثانه

بیماریهاشامل :

 سنگ کلیه،سنگ مثانه،إلتهاب کلیه،کولیت کلیه،قولنج کلیه،دردپهلوونارسایی کلیه،شستشوی کلیه 

 بیان نظریه استادآیت الله علامه سیدحسن ضیائی

  دردرمان آنها:

مواردی که باید پرهیز شود: 

کشک غلیظ،ماست چکیده،اسفناج،نوشابه های گازداروآبمیوه های شیمیایی

  مواردذیل مصرف شود:

۱- مغزهستۀ آلبالورابکوبندشیرۀ آنرابکشندوبا10مغزهستۀ کوبیدۀ بادیان مخلوط کنندومیل نمایندبرای سنگ مثانه ودرمان سوزش اِدراربی نظیر است

۲- گُلِ پَرِطاووس وگیاه سنگ شکن(اُّم وجع الکبد)برای درمان سنگ مثانه بسیارنافع است وآویشن سنگ مثانه راخوردمیکند.

۳- خوردن خربزه برای سنگ مثانه بهترین علاج میباشدکه بدون عمل جّراحی،سنگ مثانه آب شده خارج میشود ولی بایدمدتیّ مداومت نمود،مثلاًتا40روزبعدازناهاروشام.

۴- ریشۀ پونه.

۵- علف هفت بند.

۶- ریشۀ نعنا

۷- ریشۀ علیا.

۸- ریشۀ باباآدم

۹- ریشۀ شیرین بیان(بویانه) ۱۰- خوردن گیلاس وآلبالو.

۱۱- عنّاب

۱۲ شنگ=شنگه(به همراه عنّاب خورده شود)

۱۳- برگهای غازیاقی

۱۴- کوبیدة دانۀ تاج خروس راتاصبح درشیرخیسانده وصبح ناشتا2قاشق چایخوری ازآنرابنوشند.

۱۵- خوردن شاهی

۱۶- خوردن جوشاندۀ بابونه 

۱۷- خوردن ساقه تُرُب(بدون برگ)باسکنجبین

۱۸- خوردن صمغ درخت آلو

۱۹- جوهرتُرُب سیاه،آب ترب سیاه سنگ مثانه وکلیه راخُردمی کند.

۲۰ - گوشت بچه کبوتر یاکبوترچاهی باروغن کنجدبدون نمک پخته شود.

۲۱- سبزی خُرفه.

۲۲- تخم زردک+تخم شلغم+تخم ترب+تخم جعفری راکوبیده(آسیاب نکنید)وباآب تُرُب بنوشید 

۲۳- صبح ناشتایک لیوان آب زردک

۲۴- برای پیشگیری ازسنگ کلیۀ کلسیومی پودرسبوس برنج را 2باردرروزبمقدار10گرم دم کنیدوبنوشید

۲۵- دمکردۀ مرزه ضّدسنگ مثانه وحبس بول است.

 ۲۶- کرفس  

.2۷- قارچ پاغُرغُره=مَنّ=اَلِسُون َولِسُون=قارچ بیابانی=دُنبلان زمین=شَحمُ الأرض.خورد کردن سنگهای بزرگ کلیه مخلوط جوشاندۀ ریشۀ خارشتری وریشۀ پونه بمقداریک لیوان مخلوط بایک قاشق غذاخوری پودرسوختۀتاک مو(زغال چوب درخت انگور)

 درمان إلتهاب کلیه،کولیت کلیه،قولنج کلیه

۱- موضع دردراباجوشاندۀ گیاه دُم أسب گرم نگه دارید

۲- جوشاندۀعلف هفت بندونعنا 

۳- جوشاندۀ کاکُل ذرّت(گیسوی ذرّت)

۴- برگ دارواش أثربسیارمهم دردرمان کولیک کلیه دارد.

۵- یک دوره معالجه باپیاز

۶- دمکردۀ برگهای خشک گیاه غافِث(دَوایِ جِگر).

۷- دمکردۀ برگهای تازۀگیاه غان(توس کوهی).درمان درد پهلوونارسایی کلیه عرق بهارنارنج راباآب کرفس تازه به نسبت مساوی مخلوط کنیدوهرصبح وعصربنوشید.

 جهت شستشوی کامل کلیه

 خوردن انگوررسیده تازه،بعداز4ساعت خوردن هندوانۀ رسیده تازۀ سردغیریخچالی بیماری که دفع پروتئین درإدرارداردوکّل بدن ورم دارد(کلیه هاپروتئینورشده)

1- به همراه صبحانه چای سیاهدانه باعسل آویشن

.2- وسط روزیک خوشه انگور

3- ظهرماساژباروغن سیاهدانه

4- به همراه ناهارسبزی کاسنی

5- عصرانه یک خوشه انگور

6- شب به همراه شام یک خوشه انگوربه همراه کرفس خام

7- شب قبل ازخواب یک قاشق چایخوری سیاهدانه مخلوط باعسل آویشن

پزشکی جدیدداروی کورتون وپردنیزول50 میدهندکه هم وزن مریض بیشترمیشود(به نوع خیلی چاق)وهم بیماروَرَم میکندوگاهاًسرایت وَرَم به کُلِّ بدن است.

گردآورنده :؛ علی مهربانی