برگه شن وسنگ صفرا

 بیماری:شن وسنگ صفرا

 بیان نظریه استادآیت الله علّامه سیدحسن ضیائی دردرمان آن:

مواردی که بایدپرهیزشود:

 1- چربیهای باترانس بالانخورید

  2- إسانسهای شیمیایی نخورید

  3- قندهای شیمیایی نخورید

  4-کافئین زیادنخورید(مانندچای،قهوه و..)

   5- أخلاط گلووسینه رانخورید ...

 برای نظم عملکردکیسه ی صفراهفته ای یک بار:

 1.- آش غوره

 2- سکنجبین

 3- آب آلبالو

 4- زرشک کوهی برای نظم کارکردکیسه ی صفراهرماه یک بارخیسانده ی وسطِ فلوس راصبح ناشتامیل کنید.

 درمان شن وسنگ صفرا

 1- جوشانده ی علف هفت بندونعنا

 2- شیره ی گیاه شاهتره

 3- باهروعده ی غذائی مقداری زیتون خوراکی بخورید

 4- مصرف زعفران

 5- عصاره تُرب سیاه

 6- کنگرفرنگی

 7- جوشانده ی پوست وبرگ وگل بیدمشک

 8- خوردن شاهی

 9- شیره ی گلهای برسیه که آن رارِجلُ الهِرّ(پای گربه=رجل القَطّ)می نامند.

 .10- تمام قسمتهای گیاه اُذُنُ الحِمار.

 11- خوردن تَره ی پرورده درسرکه ی طبیعی

 12- دمکرده سبوس باکمی عسل دافع سنگهای صفراوی می باشد.

 تسکین دردصفرا

 1- تمرهندی(درصورتی که فشارخون داریدبدون نمک باشد)باآب بخورید.

  2- شیره ی برگهای تازه یاخشک تمشک

 3- چای پونه بخوریدوضمادپونه داغ رازیردنده ی راست بگذارید.

  4- عسل رقیق شده ی صبحگاهی

 5- جوشانده ی هسته ی خرما

 چیزهایی که صفرابَرمی باشد

 1- گیاه گل قاصد(قاصدک)

  2- دمکرده گل بابونه

  3- جوشانده زرشک

  4- غوره

  5- ماءُ الشّعیر

  6- مغزخیار

  7- کدومسمّی

 8- ریواس

  9- انار

  10- آش گوجه سبز

 11- آب سماق سبز

  12- به همراه غذاماست ودوغ بخورید.

 درمان دفع صفرای اضافی درخون

 1- جوشانده ریشه روناس

  2- جوشانده کنگرفرنگی

 درمان ورم کیسه ی صفرا

 1- غذای رقیق(مانندسوپ یاآبگوشت بی نمک وادویه)به مریض داده شود

  2- آب پخته جوجه بخورید

  3- عرق بیدمشک وگلاب بخورید

  4- خیسانده عنّاب بخورید

  5- آب کاسنی بخوریددرمان اضطراب کیسه صفراروزی سه استکان دم کرده نعنابخورید.

 منبع گردآوری استاد دکتر مهربانی از همدان