تنظیم قاعدگی دردناک به روش ساده ساده 

تا روزیکه پریود بشوی 

دقت دفت دقت اشتباه نکنی 

اگر حامله نباشی

از فردا صبحها یک استکان تا یک لیوان عرق رازیانه 

بعدازظهرش عرق بومادران یک استکان تا یک لیوان

از فردا روغن زرد گاوی ( فقط گاوی) روی رحم تا کشکاله ران دوبار و ده دقیقه آرام مالش بده 

از روز سوم این ناحیه را بادکش دستی تلمبه ای کن به مدت ۵ دقیقه ( اگر آتشی بلدی با رعایت اصول ایمنی انجام بده )

/////// 

به محض فعال شدن پریود 

موارد بالا قطع شده 

شستشوی رحم با آب سرد مطلقا ممنوع و آب ولرم برحسب ضرورت 

شوخی دستی در این ناحیه در این ایام ممنوع 

لباس نخی پوشیده شود 

سعی کنید تغذیه مزاج سرد نخورید 

/////// 

پس از پاک شدن دوباره تکرارشود تا سه مرحله