مشهور است که علم طب معدوم بود بقراط آن را ایجاد نمود ـ مرده بود جالینوس احیائش کرد ـ متفرق بود رازی جمعش نمود ـ ناقص بود شیخ الرئیس بوعلی سینا تکمیلش کرد

 طب و طبیب و تشریح ص 62؛ علامه حسن زاده آملی

 @haghighatteb