🎾 مزاج شناسی  🎾

🤔 مغز 

🔵نشانه_های_سردی_مغز

 ✅✍ نقطه های سفید دیدن دلیل بر ان است که بلغم چیرگی دارد . 

✍گاهی حس شنوایی 👂 به کلی از کار می افتد در هر حال از کار افتاد و یا ناتوان شدن حس شنوایی 👂 شاید از سردی زیاد ❄️ باشد . 

✍کسی که می شنود 👂 اما مثل اینکه صدا از راه دور 👥 می آید علامت رطوبت زیاد 💦 در مغز است . 

 ✍ اگر نیروی تفکر و تخیل 🤔 به کلی از کار افتاد آن را عقل از دست داده گویند . اگر این نیرو ناتوان گردد و به کلی از بین نرود ان احمقی خوانند.👻

 ✍ اگر ترسو 😰 باشد دلیل بر سرد مزاجی مغز است . 

 ✍ یکی دیگر از بیماری های مغزی بیماری فراموشکاری است که این بیماری از ناتوانی ذهن است و ناتوانی ذهنی اکثرا علامت ان است که از سردی ❄️ یا رطوبت 💦 قسمت عقبی مغز وارد آمده است . 

 ✍خواب های 😫 هولناک و خواب های 😪 که بعد از بیدار شدن فراموش می شوند . اکثرا دلیل بر وجود سردی ❄️ و رطوبت 💦 در مغز است . 

در خواب 😪 دیدن اشیاءبه طور طبیعی و بدون تشویش باز دلیل وجود سردی ❄️ و رطوبت 💦 مغز است . 

 ✍ انسانی که سست و تنبل است مغزش سرد مزاج ❄️ یا تر مزاج 💦 است . 

انسانی که حرکاتش مایل به آرامی است و نیروی حرکتی را زیاد از دست نداده است باید دانست که از سردی ❄️ مغز است . 

✍ هوای گرم ☀️ بوییدنی های گرم 🌼 خوش یابد . چیزهای تحلیل برنده و گرمی بخش ورزش 🏋 و جنبش 🚴 زیاد به نفع اوست . 

 ✍️ سردی ملمسی سر چه خود به خود به سردی ❄️ حس کند یا از راه لمس کردن سردی نشان دهد. نتیجه گیری کند که مزاج مغز سرد ❄️ است . 

 ✍️ کند فهمی و کم جنبی را بوجود می آورد و این حالت دیر فهمی و بی فکری تنبلی را به بار می آورد . 

 ✍️ صافی مو کم سیاهی زود سپید شدن مو ، از کمترین سببی به زکام مبتلا شدن ، خواب زیاد 😪 ، صورتش به خواب آلود می ماند و پلک هایش به کندی می جنبد . خواب سنگین ، حواسش پرت و تنبل است . 

 🖍رنگ صورت مایل به زردی و سفیدی ،تغییر رای سریع  

 🖍 گزند دیدن از هوای سرد 🌧 و غذاها 🍚 و نوشیدنی های 🍧 سردی بخش 

🖍 ترشحات دماغی زیاد ( ترشحات چشم ، بینی ، پشت حلق ) ، مطالب علمی را دیر یاد می گیرد و زود هم فراموش می کند . 

 🖍 باریک بودن رگهای چشم (سرخی در چشم دیده نمی شود ) ، موها دیر رشد می کند و دیرتر نیز طاس می شود . 

 🖍 خواب کامل و سنگین 😪 ، کندی حواس پنجگانه 

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share