سیاهدانه شناسی 

با طبیعت گرم و خشک، مفید حال رطوبتى ها و سردمزاجها.

 خوردن تا سه نخود سیاه دانه حیض و بول بسته را باز می کند.

 سیاه دانه اخلاط سینه و معده را پخته و جمع می کند، و سمومى که از رطوبت و اغذیه با طبع سرد رسیده باشد دفع می سازد.

 سیاه دانه اسقاط جنین و علاج قولنج بادى می کند.

 بخور و دود آن باعث گریختن حشرات می شود.

 خوردن کوبیده سه دانه تا یک نخود از آن با شکر، سرفه و درد سینه و قى و غثیان را رفع می کند.

 خوردن یک نخود سیاه دانه استسقا و یرقان و درد طحال را رفع می کند.

 مالیدن هر صبح سیاه دانه کوبیده با روغن زیتون به صورت، باعث صافى پوست و صورت و سرخى گونه و رنگ رو می شود.

 خوردن سه نخود سیاه دانه با سرکه اقسام کرم معده را می ریزاند.

 خوردن همین مقدار آن تا سه روز با آب نیمگرم درمان بیمارى سگ گزیده و زهر رتیل می کند.

 خوردن سیاه دانه با سکنجبین تب بلغمى را قطع می کند.

 خوردن سیاه دانه با آب عسل (ماءالعسل) گیر و سده معده و روده را رفع نموده، و سنگ کلیه و سنگ مثانه را می ریزاند.

 مالیدن سائیده سوزانده آن که در آب مورد (برگ مورد، 3- 4 روز در آب خیسانده) سرشته و بصورت مرهم درآورده باشند، در رفع دانه و آزار بواسیر بی عدیل، و در رفع زگیل و رفع خال و پوسته پوسته شدن بدن مجرب می باشد.

 مالیدن همین آمیخته بر عضو درد مفاصل، و بر پیشانى دردسر ناشی از سردى، و بر بینى ورم بیخ آنرا رفع می کند.

 مالیدن سوزانده آن با سرکه لک و پیس سیاه و سفید و سرخ و کبود را پاک و علاج امراض پوست می کند.

 مالیدن سوزانده آن با آب حنظل (هندوانه ابوجهل) بر دور ناف، کرم کدو را می ریزاند.

 مالیدن سائیده سوزانده آن با عسل و روغن کنجد بر رحم مخصوصا در حین نفاس رفع درد رحم می کند.

 مالیدن سوزانده آن با روغن گل سرخ یا بادام رفع خارش تن که از سردى باشد می کند.

 بستن سوزانده آن با موم و روغن و حنا بر سر مانع ریختن موى سر و رویاندن آن می شود.

 مالیدن سوزانده آن با گلاب بر زخمهاى خارش دار علاج زخم و خارش آن، و بر ساق پا رفع درد ساق می کند.

 چکاندن آب خیسانده سیاه دانه در بینى و بوئیدن آن رفع سردرد کهنه و باعث گشودگى گیر انتهاى بینى می باشد.

 بوئیدن و چکاندن آبش در بینى رفع زکام سرد و لقوه صورت می کند.

 ضماد گرم آن بر سرکه در ظرفى تابیده در پارچه اى گرم گرم بر سر گذارند، یا کوبیده با آب گرم خمیرکرده بر سر ببندند رفع زکامى که با آن عطسه باشد می کند.

 همین قسم ضماد و بستن آن بر هر عضو تحلیل سریع باد و درد و ناراحتى آن می دهد.

 همچنین چکاندن بو داده آن با روغن زیتون بمقدار سه چهار قطره که آنرا نیکو سائیده در روغن زیتون مالیده باشند رفع زکام عطسه دار می کند.

 مضمضه جوشانده آن با سرکه درد دندان سرد را رفع می کند.

 چکاندن جوشانده آن که صاف کرده با روغن سقز جوشانده باشند در گوش رافع درد گوش و باد و صداى آن می باشد.

 خوردن روغن آن با روغن زیتون و کندر جهت بازگرداندن قوای جنسی افراد دچار کاهش میل جنسی شدید از مجربات شمرده شده است.

 دستور تهیه روغن آن جوشاندن بسیار آن است و صاف کردن و جوشاندنش در روغن زیتون تا آن حد که آب بخار شده روغن مانده باشد.

 مالیدن همین روغن بر آلات تناسل باعث تقویت و تحریک می شود.

 مالیدن همین روغن بر اعضا رافع دردهاى صعب که از سردى رسیده باشد و همچنین رفع سستى عضو می کند.

 خوردن سیاه دانه خود نیز در امور شهوانى سریع الاثر می باشد اما بشرطى که رعایت اعتدال در آن بعمل آمده باشد.

 خوردن زیاد آن

باعث خناق و بسته شدن شکم و اعضاء و مصلحش سکنجبین و سرکه و کتیرا و ترشیجات و خنکى ها مانند مغز خیار و لیموشیرین می باشد.

 مقدار خوراک از خود آن تا 3 نخود و از روغنش نصف آن می باشد.

http://www.tim.ir/teaching/718/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87/

انجمن تحقیقات طب سنتی ایران وابسته به دانشگاه پزشکی تهران 

🇮🇷نظرات اینجانب 

مصرف سیاهدانه برای افراد صفراوی مزاج یعنی گرم و خشک ها بعضا سبب جوش و کهیر و خارش پوستی شدید شده است و لذا بنده برای این طبقه سیاهدانه را توصیه نمیکنم 

افرادی که زانوی آنها اسپاسم ناشی از بادهای متحرک بدن شده + آب آوردگی زانو دارند بایستی پودر سیاهدانه را با عسل مخلوط کرده و چند نوبت برموضع بمالند ( قبلا موی این ناحیه را ازاله کند که اذیت نشوند)

گروهی از عرب ها سیاهدانه را روی نان می پاشند

حکما فعلی طب سنتی ایران بسیار اصرار به استفاده درمانی از سیاهدانه را دارند