🔴حتما شنیده‌اید ڪہ نوشابہ موجود در بازار برای سلامتے مضر است😱❌

 ⚠️متن زیر را بخوانید...‼️

 🚫🍾در بسیاری از ایالت‌های آمریڪا، مامورین پلیس راہ دو گالن ڪوڪاڪولا در صندوق‌عقب ماشینشان دارند تا در صورت تصادف رانندگی، خون را با ڪمڪ آن از جادہ پاڪ ڪند

 🚫🍾اگر تڪه‌ای از گوشت گاو را در یڪ ڪاسہ ڪوڪاڪولا قراردهید، پس از دو روز ناپدید می‌شود

 🚫🍾براے تمیز ڪردن توالت:

 🔸یڪ قوطے ڪوڪاڪولا را داخل ڪاسہ توالت بریزید و یڪ ساعت صبر ڪنید، سپس با آب پر فشاربشویید. اسید سیتریڪ موجود در ڪوڪاڪولا لڪه‌ها را از سطوح چینے می‌زداید.

🚫🍾براے برطرف‌ڪردن لڪه‌هاے زنگ از سپر آب‌ڪرم ڪارے شدہ اتومبیل:

 💠سپر را با یڪ تڪہ ڪاغذ (فویل) آلومینیوم مچاله‌شدہ آغشتہ بہ ڪوڪاڪولا بسایید.

 ❌🍾برای تمیز ڪردن فساد قطبهای باتری اتومبیل:

 🔸یڪ قوطے ڪوڪاڪولا را روی قطبها بریزید تا با غلیان ڪردن، آن را تمیز ڪند.

❌🍾برای شل ڪردن پیچ و مهره‌هاے زنگ زده:

 🔸تڪه‌ای پارچہ را ڪہ در ڪوڪاڪولا خیس شدہ است برای چند دقیقہ بر روی پیچ و مهرہ قرار دهید.

 ❌🍾برای پاڪ ڪردن چربے از لباسها:

 🔸یڪ قوطے ڪوڪاڪولا را داخل ماشین‌لباسشویے پر از لباسهای چرب خالے ڪنید، پودر لباسشویے اضافہ ڪنید و ماشین را روی دور عادی روشن ڪنید. ڪوڪاڪولا بہ تمیز شدن لڪه‌هاے چربے ڪمڪ می‌ڪند.

❌🍾ڪوڪاڪولا همچنین بخار آب را از روے شیشہ جلوے اتومبیل تمیز می‌ڪند. (در مناطق سرد و مرطوب، مثل Midwest درشمال ایالات متحدہ آمریڪا، گاهے اوقات شیشہ جلوی اتومبیل از بیرون بخار می‌ڪند ڪہ با برف‌پاڪ ‌ڪن پاڪ نمی‌شود.

🔴برای حفط سلامتی، نوشابہ ننوشید .

 🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷