بنده جهت شب ادراری کودکان روغن مالی با روغن سیاهدانه زیر شکم هر صبح و شب تا کلیه ها و بادکش زیر شکم و کلیه ها رو یک شب درمیان توصیه میکنم

در اوایل غروب خوردن مایعات و سردی ها رو پرهیز کنید( دکتر علی مهربانی )