💟✅خوابیدن بر روی شکم علاوه بر کراهت، باعث عوارض گوارشی و تنفسی می شود و بر روی خطوط چهره😖 تاثیر منفی می گذارد و موجب پیدایش خطوط ناخواسته بر روی پوست می گردد.🤔

 🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷