‌🔴رفع ازدیاد اوره خون🔴

🔵دکتر حسین خیراندیش🔵

 ✅✍مصرف جوشانده سماق یا پودر سماق همراه با غذا در رفع اوره خون موثر است.💥

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share