✳️آیا میدانید⁉️🤔

⚛بوییدن گل ها در صبح زود در رسیدن به آرامش و همچنین تقویت حافظه بسیار موثر است.😇

🌹اگر فردی عصبی😤هستید صبحها گلها را ببوید بویژه گل یا عطر محمدی🌺

 💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯