💊 بسته سلامت فارس 💊

 #جدول_مزاج_شناسی / راههای تشخیص مزاج 

 بخش نهم/ میزان سازگاری شما با محیط

🔹اگر عضوی در برخورد با گرما، سرما، خشکی و رطوبت خیلی سریع آن را بپذیرد این موضوع نشان دهنده غلبه آن مزاج است.

🔹اگر در معرض گرما قرار بگیرید یا خوراکی با طبع گرم بخورید و زود احساس گرما درشما ایجاد شود این امر نشان دهنده گرمی مزاج شماست.

@Farsna