✅رفع گرفتگی بینی

 ✨استفاده از قطره روغن نعناع هنگام گرفتگی بینی بالاخص در زمان سرماخوردگی در چند ثانیه باعث باز شدن گرفتگی بینی می شود.

@tabibha 💯