🇮🇷تجربه 

چرا نزد عطاری بیسواد مشاوره میگیرید 

 بیماری که بواسیر و زخم اثنی عشر و سنگ کیسه صفرا داشته نزد یک عطاری بیسواد میرود او کپسولی به بیمار میدهد که وقتی حقیر بررسی کردم پودر سیاهدانه و پودر اسفند بود که بیماری فرد چند برابر شده بود 

آری اگر این تجویز ادامه میداشت بایستی کیسه صفرا حذف میشد

پس دقت شود اسفند و سیاهدانه برای هر بیماری شفا نیست

بلکه برای بواسیر گرم و کیسه صفرا بایستی از داروی گیاهی با مزاج سرد و تر استفاده شود