💟☀️خواب بعد از ظهر را خواب حیلوله گویند.

😴حیلوله یعنی حایل میان انسان ونماز ظهر و عصر؛ این خواب به شرط کوتاه بودن زمان(20 دقیقه)آن اشکالی ندارد.🌞

  😱🌥خوابیدن حدود نیم ساعت قبل از غروب را غیلوله می‌گویند(با قیلوله اشتباه نشود).

😱❌خواب بعد از عصر موجب کندذهنی و حماقت است و فرد را بسیار کسل و بی حوصله میکند😢

❇️🌛خواب از اذان مغرب تا زمان عشاء(حدود دو ساعت بعد از اذان مغرب) مناسب نیست.📛

 😧❌بزرگان گفته اند این خواب پریشانی و فقر می‌آورد.💀

 💟🌙خواب سر شب 🌚یعنی بعد از نماز عشاء تا نیمه شب شرعی است که بسیار مناسب است.😇

 😴👌هر ساعت از این خواب معادل سه ساعت خواب بعد از نیمه شب شرعی(حدود 12 شب) موثر است🤗

 💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯